„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Procedury badania losów absolwentów

Załącznik nr 1. do Zarządzenia Nr 4/03/2012
Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

Procedury badania losów absolwentów w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

 

Podstawa prawna art. 13a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

 

 1. Monitorowanie losów absolwentów prowadzi jednostka Biura Karier.
 2. Monitoring losów absolwentów jest przewidziany po trzech i pięciu latach (oraz dodatkowo po roku) od dnia ukończenia studiów.
 3. Narzędziem monitorowania losów absolwentów jest ankieta
 4. Celem ankiety jest zbadanie sytuacji zawodowej absolwentów EUST w Radomiu oraz wypracowanie metodyki gromadzenia danych, określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy oraz określenie planów edukacyjnych dotyczących kontynuacji nauki.
 5. Ankieta przeprowadzana jest :
 • w momencie ukończenia studiów
 • po 3 latach od ukończenia studiów - badanie ankietowe kwestionariuszowe – on-line,
 • badanie ankietowe kwestionariuszowe – on-line – po 5 latach od ukończenia studiów
 1. czy absolwenci planują kontynuację nauki?
 2. czy absolwenci podejmują pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia?
 • w jakim stopniu, zdaniem absolwentów, wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają im znalezienie pracy?
 • Wyniki ankiet są każdorazowo analizowane, opisywane, prezentowane graficznie i zamieszczane na stronie Uczelni.
 • Ogólnouczelniany kwestionariusz ankiety dostępny jest na stronach internetowych Uczelni oraz bezpośrednio w Biurze Karier
 1. Monitorowanie losów absolwentów pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania:

Wytyczne dotyczące modyfikacji misji i strategii Uczelni

 

Misja i strategia Uczelni powinna być zmodyfikowana o nowe przepisy prawne jak również odnosić się do Krajowych Ram Kwalifikacji

 • ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta,
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. - opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk...),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Uchwala PKA z 24 XI 2011 w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej  i programowej
 • Uchwała Nr 1/2011 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Uchwała Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny.

 


 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com