„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia podyplomowe

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 

Program studiów został opracowany na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawy o szkolnictwie wyższym, Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela

Adresaci: w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia przygotowanie pedagogiczne obejmuje wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych

Liczba godzin: 360

Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie

Cena: 1000 zł/semestr

 

Przykładowe przedmioty

 • Podstawy psychologii z elementami psychologii rozwojowej
 • Podstawy pedagogiki
 • Dydaktyka ogólna
 • Prawo oświatowe
 • Emisja głosu
 • Metodyka technologii informacyjnych z obsługą tablicy interaktywnej
 • Podstawy resocjalizacji
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Konstruowanie programów nauczania
 • Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych
 • Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • Metodyka nauczania przedmiotów artystycznych

 

W trakcie studiów obowiązuje odbycie 150 h praktyki pedagogicznej (30h praktyki obserwacyjne, pozostałe godziny praktyka czynna) – 6 ECTS. 30 h praktyk odbywa się po I sem 15 h praktyka obserwacyjna, 15 czynna, pozostałe godziny praktyk realizowane są po II sem i w trakcie III sem 15 h – praktyka obserwacyjne, pozostałe godzinny czynna. Czynności w trakcie praktyk zgodnie z opisem w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela

Osoby posiadające co najmniej roczny staż pracy jako nauczyciel są zwolnieni z odbywania praktyk na podstawie dostarczonego zaświadczenia, kserokopii umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego ten fakt; pozostałe osoby muszą odbyć praktyki.

Miejsca odbywania praktyk:  w przypadku osób legitymujących się tytułem licencjata przedszkola, pedagog szkolny, świetlice. Osoby z tytułem mgr mogą odbywać praktyki w takich miejscach jak: szkoły, pedagog szkolny, świetlice, kluby młodzieżowe i inne placówki. Szczegółowe informacje zawiera regulamin praktyk studiów podyplomowych 

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com