„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Projekt Orkiestra

Informacje ogólne

Projekt ORKIESTRA to nieszablonowa odpowiedź na wyzwania społeczno-gospodarcze, zakładająca rozwój partnerstwa, współpracy oraz synchronizację działań przedstawicieli JST, biznesu, klastrów i sfery nauki na rzecz rozwoju subregionu radomskiego.

ORKIESTRA jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym i partycypacyjnym. Zakłada międzysektorowe wsparcie programowania działań instytucji samorządu w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników do aktualnych potrzeb gospodarki, wykorzystując klastry i inicjatywy klastrowe jako skuteczne instrumenty dynamizujące rozwój innowacyjności i konkurencyjności regionalnej oraz zwiększające integrację społeczno-zawodową.

Projekt zapewnia wdrażanie i upowszechnianie rezultatów zaadaptowanych od partnera hiszpańskiego AC&G, który posiada ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów UE skoncentrowanych przede wszystkim na wsparciu tworzenia klastrów, inter-klastrów, polityk klastrowych (cluster-based policy), jak również programowaniu działań na rzecz  i rozwoju współpracy publiczno-publicznej, prywatno-prywatnej oraz publiczno-prywatnej. 

Biorąc pod uwagę możliwości jakie daje nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020, zarówno w wymiarze krajowym (82,5 mld euro dla Polski w ramach Funduszy Europejskich) oraz międzynarodowym (ok. 80 mld w ramach Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020), projekt Orkiestra będzie praktyczną okazją do budowania sieci współpracy oraz potencjalnych konsorcjów pod kątem realizacji wspólnych projektów rozwojowych.

W ramach projektu będziemy się inspirować gotowymi i sprawdzonymi hiszpańskimi rozwiązaniami, przykładami działań, projektów i przedsięwzięć (meritum treści, praktyczne informacje i case studies) oraz wspólnie adaptować je do realiów lokalnych. 

Cel projektu

 Poprawa zdolności programowania działań 110 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego i regionalnego w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników subregionu radomskiego poprzez rozwój mechanizmów współpracy (w tym klastrowej), partycypacji oraz partnerstwa międzysektorowego do lutego 2015r.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do przedstawicieli administracji samorządowej subregionu radomskiego (zlokalizowanych na terenie powiatów kozienickiego, białobrzeskiego, radomskiego, szydłowieckiego, lipskiego, przysuskiego, zwoleńskiego m.Radom) oraz samorządu województwa. Serdecznie zapraszamy do udziału przedstawicieli biznesu (w tym MSP), klastrów oraz instytucji otoczenia biznesu, jak również oraz osoby i organizacje wspierające i działające na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu radomskiego.

Zadania

Projekt zakłada szereg spójnych, kompleksowych i komplementarnych między sobą działań:
 
1.Konferencja otwierająca (6 marca 2014, Radom)
 
2.Współpraca międzysektorowa i partycypacja
 
3.Analiza i adaptacja dobrych praktyk: cykl trzech dwudniowych warsztatów partycypacyjnych (WP) wyjazdowych do wypracowania consensusu i współpracy
 
WP1:Międzysektorowa analiza potrzeb i oczekiwań (marzec 2014)
WP2:Międzysektorowa analiza dobrych praktyk hiszpańskich i i sprawdzonych rozwiązań (maj 2014)
WP3:Adaptacja case studies do warunków lokalnych oraz wypracowanie mechanizmów,narzędzi i form do programowania działań instytucji województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników samorządu (lipiec 2014)
 
4.Promocja, implementacja i upowszechnienie: pilotażowe wdrożenia w JST zaadaptowanych rozwiązań hiszpańskich do warunków polskich (sierpień 2014-styczeń 2015) 
 
5. Konferencja zamykająca/podsumowująca (luty 2015)
 
Adaptacja hiszpańskiego systemu rozwoju klastrów i współpracy publiczno-publicznej/ publiczno-prywatnej oraz publiczno-prywatnej (na różnych szczeblach i wymiarach) pozwoli wesprzeć programowanie działań instytucji samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników subregionu radomskiego, a także rozwinąć i upowszechnić stosowanie technik partycypacyjnych dla rozwoju partnerstwa sektora publicznego, prywatnego, naukowego i pozarządowego.

Informacja o partnerze ponadnarodowym

 

AC&G SA z Hiszpanii (www.ac-g.com) specjalizuje się w rozwoju klastrów, inicjatyw klastrowych oraz budowy innowacyjnych sieci współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym, pozarządowym oraz naukowym. Dysponuje metodologią, doświadczeniem oraz wyszkoloną kadrą specjalizującą się w realizacji dynamik interaktywnych i partycypacyjnych. Ponadto,  AC&G  posiada ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, zdobyte podczas realizacji 327 projektów o łącznej wartości  prawie 270 000 000 PLN (67 935 666 euro). Ww. projekty finansowane były ze środków EFS, EFRR, Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL, ADAPT, YOUTHSTART, INTERREG III, SME , koncentrując się przede wszystkim na wsparciu MSP, JST oraz sektora nauki w procesach adaptacji, modernizacji i restrukturyzacji jak również na unowocześnianiu i wprowadzaniu innowacji.

Finansowanie projektu

 Projekt „ORKIESTRA” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, rr umowy o dofinansowanie zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych UDA-POKL.08.01.02-14-007/13-00

Kontakt

 Z przyjemnością udzielimy wszelkich niezbędnych informacji:

 Beata Dziadczyk

dziadczykb@eust.pl

tel: 48 344 00 55 w. 37

Katarzyna Kowalska

Katarzyna.kowalska@eatnea.org

792 921 900 

 

 

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com